Úsmev, šastie, dobrá vec ...

Zo súťaže karikaturistov 2006 Život bez poradcu;

Pravidl divckeho hlasovania

1 Cie:

 1. Umoni kadmu priaznivcovi kreslenho humoru as na udelen divckej ceny za najlep kreslen vtip sae. Najlep kreslen vtip bude ocenen v slade s propozciami sae cenou Sk 5.000.
 2. Hlasovania sa me zastni kad, kto je priateom kreslenho humoru.

2 Doba hlasovania:

Divcke hlasovanie prebieha do 30. septembra 2006.

3 Spsoby hlasovania:

 1. V slade s propozciami bud prebieha dve formy prezentcie prc zastnench autorov
  1. virtulna galria na internete (www.artprofor.sk)
  2. vstavn priestory (ich miesto bude oznmen prostrednctvom mdi a internetu)
  Tmto skutonostiam zodpovedaj aj formy hlasovania
  1. elektronick - cez internet
  2. korepondenn - potou
 2. Kad priaznivec kreslenho humoru me hlasova len raz. Tomuto elu sli identifikcia hlasujceho i u pri internetovom hlasovan alebo potou.
 3. Do hlasovania sa zapotava prv doruen hlasovac formulr.

4 Elektronick hlasovanie - cez internet:

 1. Hlasujci zana hlasovanie na hlavnej strnke www.artprofor.sk prostrednctvom odkazu "Divcke hlasovanie".
 2. Po potvrden voby "Chcem hlasova" sa zobraz prihlasovac formulr. Len po sprvnom a plnom vyplnen prihlasovacieho formulra m hlasujci monos "pokraova v hlasovan".
 3. Hlasujci hlasuje oznaenm jednej, dvoch alebo troch kresieb, ktor ho najviac oslovili. Hlasova me iba raz, maximlne pre tri rzne kresby.
 4. Hlasovanie sa ukon vobou "Ukoni hlasovanie".
 5. Po odklepnut "Ukoni hlasovanie" sa kvli kontrole sptne zobraz vyplnen prihlasovac formulr a zvolen obrzky. V prpade zmeny rozhodnutia hlasujci m ete monos svoje rozhodnutie zmeni a da hlas inej kresbe.
 6. Ak s daje kompletn a hlasujci je s vberom spokojn, nasleduje "Odosla hlasovanie". Tm sa automaticky zaraujete do zlosovania.
 7. Prieben vsledky internetovho hlasovania s uvdzan pod jednotlivmi kresbami.

5 Korepondenn hlasovanie - potou:

 1. Hlasujci na hlasovacom lstku uvedie svoju identifikciu t.j. priezvisko a meno, adresu, rok narodenia a telefn.
 2. V alom uvedie poradov slo kreslenho vtipu a jeho autora. Hlasujci me uvies maximlne 3 rzne kresby.
 3. Hlasovac lstok s oznaenm "Sa slovenskch karikaturistov" zale na adresu organiztora sae:

  "smev, astie, dobr vec ...", neinvestin fond
  Ing. Dana iefov
  Watsonova 45
  040 00 Koice

 4. Organiztor si vyhradzuje prvo hlasovacie lstky neobsahujce pln identifikan daje poda bodov 1. a 2. vyli z hlasovania.

6 Vsledky:

 1. Organiztor kad dva tdne dopln hlasy zaslan potou do priebenho prehadu hlasovania na internete.
 2. Z hlasujcich astnkov bude vylosovanch 20 hlasujcich, ktor bud pozvan na vyhlasovanie vsledkov a krst kalendra zostavenho z vaznch prc.
 3. Z hlasujcich astnkov bude vylosovanch 100 hlasujcich, ktorm bude zaslan kalendr s ocenenmi kresbami a autormi.
 4. asou na hlasovan hlasujci dobrovone shlas v zmysle zkona . 428/2002 Z.z. o ochrane osobnch dajov so spracovanm svojich dajov v rmci sae a pre potreby organiztora.
Nasp

webdesign © bart.sk